Bize Ulaşın:444 36 50
Adres:13 Mart Mah. Şerit M.Remzi YERSEL Cad No:8 Artuklu/MARDİN

Sizin İçin > Hasta Hakları

Hasta Haklari Birimi olarak hedefimiz, Sağlik Bakanlığı politikaları doğrultusunda hasta odaklı,katılımcı sağlık hizmeti sunarak hastalarımızın haklarının ihlal edilmediği, her aşamada bilğilendirildiği ve onayının alındığı, mahremiyete uyulduğu , hiçbir ayrım yapılmadan her türlü tibbi tedaviyi güler yüzlü, nazik, şefkatli ve kaliteli bir şekilde alabildiği sağlık hizmeti sunmaktır.

Hasta hakları uygulamaları ile hak ihlallerine uğrayan veya uğraması muhtemel olan tüm hastalar ve yakınları korunmuş, sağlık hizmetlerine ilişkin beklentileri en üst düzeyde karşılanmış olacaktır.

Hastanemizde Hasta Hakları Birim çalışmaları, ”Sağlık Tesislerinde Hasta Uygulamalarına İlişkin Yönerge” çerçevesinde yürütülür.

Hizmetlerden Yararlanma Hakkı

Kuruluşumuza başvuran her birey, fiziksel, düşünsel ve sosyal özellikleri ne olursa olsun, var olan tanı, tedavi ve rehabilitasyon olanaklarından en üst düzeyde yaralanma hakkına sahiptir. Hastamız, doktorunu ve/vaya sağlık kurumunu seçme ve tedavinin herhangi bir evresinde değiştirme hakkına sahiptir.

Hastamız, kuruluşumuz ya da kuruluşumuzun anlaşmalı olduğu bir merkezde tanı ya da tedavi sürecindeyken, başka bir kuruluşta işlemlerinin devam etmesini talep edebilir. Hastamız, talebini yazılı olarak bildirdiği taktirde, o ana dek durumuyla ilgili tüm tıbbi kayıtlar hastanın bizzat kendisine ya da işlemlerinin devam edeceği yeni kuruluşa, Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıbbi Kayıt ve Arşiv Birimince en acil biçimde gönderilecektir.

Gerek duyulması durumunda, kuruluşumuz yetkili hekimi yeni kuruluşa sözel olarak da bilgi vermekle yükümlüdür. Kuruluşumuz ve anlaşmalı olduğu kuruluşlardaki sağlık görevlileri, hastamıza tıp uygulama kural ve ilkelerine aykırı ya da aldatıcı nitelikte tanı ve tedavi uygulayamazlar. Hasta ve ailesi, hastanın resusitasyön servisi yada yaşam destek sistemlerine karşı beklenti ve önceliklerine, hastane tarafından saygı duyulması hakkına sahiptir. Hastalarımız organ nakli yada deneysel araştırma gibi uygulamalarda ülkenin yasa ve yönetmelikleri çerçevesinde hareket etme hakkına sahiptir.

Hastalarımız, arzu ettiklerinde koruyucu sağlık hizmeti konusuna (ana çocuk sağlığı, veremle savaş, sıtma ile savaş, bulaşıcı hstalıklarla mücadele, çevre sağlığı gibi) ya da kuruluşumuzda merkez olarak etkinlik gösteren tüm alanlarda (epilepsi merkezi, hipertansiyon merkezi, beyin-damar hastlıkları merkezi, meme hastalıkları merkezi vb.) danışman hekimlerimizden ücretsiz bilgi alma hakkına sahiptir. Hasta ve ailesi, hastane tarafından verilen hastaları ve haklarını koruyan iş, finans, ahlaki ve kanuni normlar kapsamında hasta bakımını alma hakkına sahiptir.

Saygı ve İtibar Görme Hakkı

Hastamız, her zaman ve her türlü koşulda, bireysel itibarı korunarak saygılı, nazik, şefkatli ve güler yüzlü bir ortamda tetkik yaptırma, tanı öğrenme ve tedavi olma hakkına sahiptir. Kuruluşumuzun hiçbir çaılışanı, hastalarımızla tartışma hakkına sahip değildir. Her aşamada, çözülemeyen her türlü sorun kuruluşumuzun ilkelerine ve varolan yasalara uygun biçimde çözümlenecektir.

Mahremiyet (Gizlilik ) Hakkı

Hastalarımız, ziyaretçiler de dahil olmak üzere, kuruluşumuz ile resmi bağlantısı olmayan ya da sağlık kuruluşu ile resmi bir bağlantısı olmakla birlikte tedavisi ile doğrudan ilgili olmayan kişiler ile konuşmayı ya da bu kişileri görmeyi reddetme hakkına sahiptir. Hastalarımız, hekimleriyle görüşme ve muayene edilme aşamalarında, yeterli gösel ve işitsel gizlilik sağlayacak bir ortamda bulunmayı isteme hakkına sahiptir.

Hastalarımız, gerek duydukları taktirde kuruluşumuzca sağlanmakta olan güvenlik dışında ek korunma talebinde bulunmayı, bedelini ödemek koşulu ile isteme hakkına sahiptir. Kuruluşumuza başvuran bireylerin kuruluşumuza verdiği tanı ve tedavi aşamasında elde edilen tüm bilgiler, ölümden sonrada gizli kalacak biçimde korunur.

Bu bilgiler, hastanın ya da varislerinin açık izni ya da mahkeme kararı doğrulusunda ilgili mercilere açıklanır. Hastalarımız, tanı ve tedavilerinin her aşamasında kendilerine ait dosyalara bakma ve kopya alma hakkında sahiptir. Tıbbi gereklilik olmadığı ve hasta izin vermediği sürece, hangi gerekçeyle olursa olsun, kendisine dair özel ve aile yaşamına ilişkin bilgi edinilemez.

Kimliği Bilme Hakkı

Hastalarımızın, kuruluşumuzda ilişkide bulunduğu tüm görevlilerin kimlikleri ile meslek sorumluluklarını bilme hakkı vardır.

Bilgi Edinme Hakkı

Hastalarımızın, kendileri ya da yasal vasileri kanalı ile, tanı ve tedavinin tüm süreçlerine ve hastalığın olası gidişatına ilişkin tam ve yeni bilgi alma, kuruluşumuzun kendilerine ilişkin tıbbı dokümantasyonun bir kopyasını alma hakkı vardır. Resmi dili anlamayan bir hastanın hastalığı ile ilgili bilgiler, kendi talebi üzerine, temin edilebildiği taktirde, çevirmen aracılığı ile verilir .

Hasta Sorumlulukları

Hastanın doktorunu ismiyle tanımak, önerdiği tedaviyi anlamak ve reçete ettiği ilaçları uygulamak, en başta gelen sorumluluklarından biridir. Yeterince açıklama yapılmadığını hissettiği veya konuyu iyice anlamadığı zaman, konu hakkında tamamen aydınlanıncaya kadar soru sormakla yükümlüdür.

Hasta, tıbbi durumu hakkında doğru ve tam bilgi vermekle sorumludur. Şikâyetlerini mevcut veya geçirdiği bulaşıcı hastalıkları, ameliyatları, uygulanan tedavileri, kullandığı ilaçları ve alışkanlıkları eksiksiz ve açık bir biçimde anlatmalıdır.

Hasta, tedavi uygulamaları süresince durumunda meydana gelen anlık değişiklikleri ve ortaya çıkan yeni şikâyetleri tedavisinden sorumlu hekim veya hekimlere bildirmekle yükümlüdür. Hasta, tanı ve tedavi nedeni ile yapılan uygulamalar için ödenmesi gereken miktarı, kurumun belirlediği süre içinde karşılamakla yükümlüdür.

Tedavi giderleri bağlı olunan kurum tarafından karşılanıyorsa, hasta kurum bilgilerini doğru olarak bildirmekle ve istendiğinde belgelemekle sorumludur. Hastadan, kusurlu kullanım veya kasıtlı olarak kuruma ait demirbaş veya sarf malzemelerine verdiği zarar ve ziyan tazmin edilir. Hasta, planlanan tedaviyi reddettiği veya hekimin talimatlarına uymadığı takdirde doğacak sonuçlardan sorumludur.

Hasta İlişkileri Birimi

Sağlık hizmetinin gerektirdiği özen içinde, mevzuata ve kurumun iç hizmet yönergesine göre hastaların en iyi ve en kolay sağlık hizmeti almasını sağlayan birimdir. Bu doğrultuda; kaliteli ve daha iyi bir hizmet sunmak amacıyla hasta ve yakınları tarafından iletilen öneriler, şikâyetler ve / veya değerlendirmeler birer iyileştirme fırsatı olarak ele alınır.

Hastanın, ailesinin ve yakınlarının memnuniyetini önemseyerek, hak ve sorumluluklarını hizmet sunumunun her adımında göz önünde bulundurarak faaliyet gösteren bu birim; hasta ve yakınlarının beklenti, istek ve ihtiyaçlarını karşılayarak hasta memnuniyetini sağlamayı amaçlamakta ve hedeflenen düzeyde hasta bağlılığı yaratarak hasta mutluluğunu her şeyin üzerinde tutmaktadır.

Hasta Memnuniyeti

Sağlık hizmetlerinde amaç; kişilerin tam bir iyilik hali içinde olmasını sağlamaya çalışmaktır, bu bakımdan sağlık hizmeti sunumu, hizmete gereksinimi olan hastaların beklenti ve ihtiyaçlarının tam olarak karşılanmasının yanında memnuniyetin de sağlanmasını esas almalıdır.

Hastaların tatmini ve memnuniyeti sağlık hizmetinin en temel çıktılarından biridir. Çünkü memnuniyeti sağlanmış bir hasta, sağlık sorunlarının gerektirdiği bazı koşullara uyma konusunda daha açık, net ve kararlı davranışlar içinde olabilir ve bu da sunulan hizmetin sonucu üzerinde olabilecek olumsuz etkiyi ortadan kaldırabilir veya en aza indirger.

Bu açıdan hasta memnuniyetini sağlamak öncelikli amaçlar içerisinde yer alır. Ancak hasta memnuniyetsizliklerinin ele alınması da aksayan noktaların farkında olmanın ve memnuniyetsizlik gösteren hastaların yakınmalarına değer verip sorunları çözmenin en iyi yoludur. Hastaların memnuniyetsizliklerini gidermekle kalmayıp aksama nedenlerini takip etmek ve sorunları tekrar oluşmamak üzere çözüme kavuşturucu girişimler yani önleyici faaliyetler geliştirmek gerekmektedir. Önleyici ve iyileştirici faaliyet yapabilmenin tek şartı ise; hasta görüşlerine ve memnuniyetine değer vermektir...

Her Hakkı Saklıdır ©ÖZEL MARDİN PARK HASTANESİ 2018